Naši hrdinovia / GEO olympiáda / BIO olympiáda / Tvorivé dielničky / Hviezdoslavov Kubín / Krúžok varenia / Učiteľ mesiaca / DEJ olympiáda / Európa v škole / Plán jún

Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zadanie zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru/uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služieb

Lehota na predkladanie ponúk: do 24.08.2016

V Komárne dňa 08.08.2016

Mgr. Helena Weszelovszká
riaditeľka školy


Šampióni školy za rok 2016

Naši najšikovnejší žiaci u pána primátora v júni 2016. Sme na nich právom veľmi hrdí.


Matúš Béber 9. ročníkkliknutím zväčšíš

Matúš je všestranne nadaný žiak a svojimi osobnostnými vlastnosťami je vzorom pre mnohých spolužiakov. Je rešpektovaný učiteľmi aj žiakmi. Pravidelne sa zúčastňuje na predmetových olympiádach a postupových súťažiach, na ktorých dosahuje nemalé úspechy. V školskom roku 2015/2016 to boli tieto:

 • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA - po víťazstvách v okresnom a krajskom kole postup na celoslovenské kolo - 6. miesto
 • DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA - po víťazstve v okresnom kole 2. miesto v krajskom kole
 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA kategória C - okres – úspešný riešiteľ
 • MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - okres – úspešný riešiteľ
 • FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA - okres – úspešný riešiteľ, postup na kraj – úspešný riešiteľ – 10 miesto
 • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - okres 2.miesto, postup na kraj – úspešný riešiteľ
 • MLADÍ ZÁCHRANÁRI CO – v meste Komárno ako člen družstva, ktoré obsadilo 3.miesto

Je aktívnym predsedom školského žiackeho parlamentu, iniciatívne sa zapája do rôznych školských projektov a s členmi žiackeho parlamentu pripravuje rôzne aktivity pre spolužiakov a tiež žiakov z MŠ. Vo svojom voľnom čase sa aktívne venuje vodnému pólu a zostavuje funkčné modely lietadiel.


Ladislav Góth 9. ročníkkliknutím zväčšíš

Je to žiak s vysokým morálnym profilom, slušný, čestný s vysokou úrovňou komunikačných schopností. Je pozitívne prijímaný tak učiteľmi, ako aj žiakmi. V školskom roku 2015/2016 sa úspešne zapojil do viacerých predmetových olympiád:

 • BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA kategória C - po víťazstve v okresnom a 2.mieste v krajskom kole postup na celoslovenské kolo – úspešný riešiteľ
 • FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA - okres – úspešný riešiteľ, postup na kraj - úspešný riešiteľ
 • CHEMICKÁ OLYMPIÁDA - okres – úspešný riešiteľ
 • EURÓPA V ŠKOLE – literárna časť okres 1.miesto s postupom do celoslovenského kola.

Alexandra Kockášová 8. ročník kliknutím zväčšíš

Jej správanie voči spolužiakom je vždy v duchu fair play. Je akousi "bojovníčkou" za spravodlivosť a nebojí sa vyjadriť svoj názor. Je empatická, priateľská a obľúbená medzi učiteľmi aj žiakmi. Školu úspešne reprezentuje v mnohých športových súťažiach ako florbal, vybíjaná či vytrvalostný beh, ale tiež v iných tímových súťažiach a aktivitách:

 • OXDOG FLORBAL ZŠ CUP - ako členka družstva "mladšie žiačky" po víťazstvách v okresnom a krajskom kole si vybojovali postup na celoslovenské kolo, kde sa stali vicemajsterkami Slovenska

Iné súťaže:

 • ODYSEA MYSLE - Ako členka družstva žiačok, ktoré v celoslovenskej súťaži obsadili 1.miesto.

Annamária Csóková 9. ročník

Annamária je veľmi inteligentná a sebavedomá osobnosť, ktorá má neprehliadnuteľnú umeleckú dušu. Jej kreativita sa prejavuje pri tvorbe piesní, maľovaní a pri písaní prózy. Školské povinnosti si plní zodpovedne a spolužiakmi je prijímaná, lebo jej dobrá nálada vie byť veľmi nákazlivá.

V postupovej recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín po víťazstvách v okresnom a krajskom kole postúpila na celoslovenské kolo, ktoré bude v Dolnom Kubíne 21. júna 2016.


Ivana Baňárová 8. ročník kliknutím zväčšíš

Je aktívnou členkou žiackeho parlamentu, tútorkou mladších žiakov, podieľa sa na realizácii všetkých školských projektov a iniciatív parlamentu. Jej silnou stránkou je najmä výtvarná tvorivosť, ktorú úspešne rozvíja vo výtvarnom krúžku.

Je milá, spoľahlivá a najmä pre svoju nekonfliktnú povahu medzi spolužiakmi veľmi obľúbená a rešpektovaná. V školskom roku 2015/2016 bola úspešná v individuálnej aj v kolektívnej súťaži:

 • UNICEF - Celoslovenská súťaž v kreslení zameraná na práva detí - absolútna víťazka postupovej súťaže s názvom Malé deti, veľké sny. (Po výbere poroty 3.miesto, v internetovom hlasovaní absolútne víťazstvo)
 • ODYSEA MYSLE - ako členka družstva žiačok, ktoré v celoslovenskej súťaži obsadili 1.miesto.

Márk Molnár 9.ročník

Márk je dlhoročným reprezentantom školy v kolektívnych športoch, v ktorých so svojimi tímami dosiahol vynikajúce výsledky. Na majstrovstvá Slovenska sa ako reprezentant Rozmarínky prebojoval dvakrát.
Spoluhráčmi je rešpektovaný vďaka tímovému duchu, empatii, humoru a priateľskému prístupu. Vďaka týmto vlastnostiam je obľúbený aj medzi spolužiakmi. V školskom roku 2015/2016 dosiahol nasledujúce úspechy:

 • ŠKOLSKÁ POSTUPOVÁ SÚŤAŽ MŠVVaŠ SR Florbal žiakov ZŠ. Bol členom družstva – starší žiaci, ktoré po víťazstvách v okresnom a krajskom kole postúpilo na Majstrovstvá Slovenska - 8.miesto
 • ŠKOLSKÁ POSTUPOVÁ SÚŤAŽ MŠVVaŠ SR Futsal žiakov ZŠ - ako člen družstva – starší žiaci po víťazstve v okrese 2. miesto v kraji.

kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš